Polski Związek Szachowy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Regulamin działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej *

1. Młodzieżowa Akademia Szachowa (w skrócie Akademia) powołana została przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego w 1996 roku. Jest formą szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo. Jej celem jest systematyczne podnoszenie umiejętności szachowych najbardziej utalentowanych zawodników w grupach wiekowych 10-19 lat oraz w grupie nadziei olimpijskich 19-23 lata. Możliwe jest również włączenie do szkolenia szachistów w wieku 8-9 lat, jeśli spełniają kryteria sportowe wymagane w Akademii.

2. Siedzibą Młodzieżowej Akademii Szachowej jest część lokalu Polskiego Związku Szachowego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 49.

3. Organizacja szkolenia w Młodzieżowej Akademii Szachowej realizowana jest zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. System szkolenia w Akademii realizowany jest w ciągu roku kalendarzowego między innymi poprzez:

· zgrupowania centralne (sesje stacjonarne),

· indywidualne konsultacje szkoleniowe przygotowujące do mistrzostw Europy i świata juniorów w grupach wiekowych 10-18 lat,

· indywidualne konsultacje szkoleniowe przygotowujące do mistrzostw świata do 20 lat,

· indywidualne konsultacje szkoleniowe przygotowujące do Akademickich Mistrzostw Świata,

· indywidualne międzysesyjne konsultacje szkoleniowe,

· szkolenie internetowe,

· starty kontrolne w kraju,

· starty kontrolne za granicą,

· zakup sprzętu szachowego, materiałów szkoleniowych oraz szachowych programów komputerowych do samodzielnej pracy zawodników.

5. Sesje stacjonarne trwają od 5 do 9 dni. Ilość sesji w każdym roku uzależniona jest od liczby utworzonych grup szkoleniowych i posiadanych przez Akademię środków finansowych. Zakłada się, że w ciągu roku kalendarzowego zorganizowane zostaną co najmniej 4 sesje stacjonarne.

6. Szkolenie w Akademii prowadzi się w 6 grupach:

· grupa pilotażowa,

· grupa młodych talentów (z podziałem na pierwszy i drugi rok szkolenia),

· grupa mistrzów,

· grupa absolwentów,

· grupa intensywnego szkolenia,

· grupa nadziei olimpijskich.

6.1. Dla słuchaczy zakwalifikowanych do grupy intensywnego szkolenia przyznane zostaną dodatkowe, możliwie wysokie środki finansowe na szkolenie i starty kontrolne. Grupa ta składać się będzie z zawodników i zawodniczek, którzy mają szanse na medale w indywidualnych mistrzostwach świata i Europy juniorów oraz w indywidualnych mistrzostwach świata do 20 lat.

6.2. Zasady rekrutacji zawodników i zawodniczek do poszczególnych grup szkoleniowych określane są w danym roku w dokumencie: „Zasady powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej”.

6.3. Zakres wsparcia finansowego dla słuchacza zależy od jego poziomu sportowego, przydziału do określonej grupy szkoleniowej, uzyskiwanych wyników oraz wysokości funduszy jakimi dysponuje Akademia.

7. Przywileje i obowiązki słuchacza Młodzieżowej Akademii Szachowej.

7.1. Słuchacz z tytułu przynależności do Akademii może otrzymać:

· zaproszenie na zgrupowania centralne, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej, niektórych zabiegów leczniczych i/lub odnowy biologicznej, zajęć szkoleniowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz ubezpieczenia,

· 7 godzin dziennie szkolenia podczas sesji, w tym około od 3 do 6 godzin szkolenia grupowego i od 1 do 4 godzin szkolenia indywidualnego,

· środki finansowe na indywidualne konsultacje szkoleniowe przygotowujące do mistrzostw Europy i świata juniorów w grupach wiekowych 10-18 lat,

· środki finansowe na indywidualne konsultacje szkoleniowe przygotowujące do mistrzostw świata do 20 lat,

· środki finansowe na indywidualne konsultacje szkoleniowe przygotowujące do Akademickich Mistrzostw Świata,

· środki finansowe na indywidualne międzysesyjne konsultacje szkoleniowe,

· środki finansowe na starty kontrolne,

· zajęcia z doświadczoną kadrą trenerską i utytułowanymi zawodnikami,

· materiały szkoleniowe z sesji, w tym wykłady w formie elektronicznej (płyty CD),

· raz w miesiącu 20 zadań do rozwiązania,

· materiały szkoleniowe (specjalistyczna literatura i/lub komputerowe programy szachowe),

· strój reprezentacyjny (koszulki i/lub dres).

7.2. Słuchacz z tytułu przynależności do Akademii ma obowiązek:

· reprezentować kraj na zawodach, na które zostanie powołany,

· nosić stroje reprezentacyjne na imprezach rangi mistrzowskiej,

· zapoznać się z następującymi dokumentami: „Zasady powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej” i „Ogólne zasady wykorzystania środków”,

· przedstawić do zatwierdzenia roczny plan startów i szkolenia,

· przedkładać do rozliczenia prawidłowo przygotowane dokumenty dotyczące startów kontrolnych i międzysesyjnych konsultacji indywidualnych,

· informować o każdej zmianie w rocznym planie startów i szkolenia, co najmniej na 14 dni przed realizacją zadania,

· uczestniczyć w zgrupowaniach centralnych, na które zostanie powołany,

· przestrzegać „Regulaminu sesji”, aktywnie uczestniczyć w zajęciach i wykonywać polecenia kadry kierowniczej i trenerów,

· skomentować dwie własne partie na każdą sesję, na którą zostanie powołany,

· skomentować partie na potrzeby Akademii lub innych pozycji wydawniczych PZSzach.,

· wnieść za każdą sesję czesne,

· pokryć koszty przejazdu na sesje,

· zapoznawać się z informacjami publikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Akademii,

· rozwiązywać terminowo zadania w ramach wirtualnego szkolenia,

· wypełniać zalecenia szkoleniowe trenerów Akademii,

· opanować materiał realizowany na sesjach szkoleniowych,

· zdać przewidziane w programie szkolenia testy i egzaminy,

· posiadać książeczkę sportowo-lekarską i aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

· wykonać próby w ramach Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej,

· przestrzegać zasad fair play i prezentować nienaganną postawę godną sportowca,

· odnosić się z szacunkiem do koleżanek, kolegów i trenerów.

7.3. Każdy słuchacz zobowiązany jest dokonać wpłaty czesnego za każdą sesję, w której uczestniczy. Wysokość czesnego jest określana w danym roku w dokumencie: „Zasady powołań do Młodzieżowej Akademii Szachowej”. Czesne przeznaczone jest na działalność Akademii.

7.4. Odstępstwo od wyżej wymienionych zasad możliwe jest wyłącznie za zgodą kierownictwa Akademii.

7.5. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa Akademii i spowoduje wstrzymanie lub cofnięcie przyznanych słuchaczowi środków finansowych na realizację programu szkolenia.

8. Dopuszcza się możliwość udziału dodatkowych zawodników (-czek) w zgrupowaniach centralnych na własny koszt zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: „Zasady udziału zawodników dodatkowych w sesjach Młodzieżowej Akademii Szachowej”.

9. Młodzieżową Akademią Szachową kieruje dyrektor przy ścisłej współpracy z trenerem-koordynatorem.

10. Dyrektor Akademii i trener-koordynator są powoływani przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego na wspólny wniosek wiceprezesa do spraw młodzieżowych i szefa wyszkolenia.

11. Źródłem finansowania Młodzieżowej Akademii Szachowej są dotacje z budżetu państwa, wpłaty od sponsorów, słuchaczy oraz środki własne.

12. W celu realizacji programu szkolenia Akademia może współpracować z konsultantami szachowymi, w tym arcymistrzami i zagranicznymi ekspertami, wykładowcami oraz specjalistami z zakresu wysiłku fizycznego, psychologii sportu, dietetyki itp.

13. Młodzieżowa Akademia Szachowa może prowadzić szkolenie instruktorów i trenerów oraz działalność wydawniczą.

14. Działalność merytoryczna i finansowa Akademii podlega ocenie i kontroli przez Zarząd PZSzach, Komisję Rewizyjną oraz inne uprawnione organy kontrolne.

15. Traci moc „Regulamin działalności Młodzieżowej Akademii Szachowej” zatwierdzony przez Zarząd PZSzach z dnia 19 stycznia 2013 roku.

 

Dyrektor

Młodzieżowej Akademii Szachowej

Prezes

Polskiego Związku Szachowego

(-) Agnieszka Fornal-Urban

(-) Tomasz Delega

 

* zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Szachowego w dniu 12.12.2015 roku

Linki zagraniczne 2

 Chess-News
 Chess 24
 Tablice Nalimova
  
  
  
  
  
  
  

 

Copyright PZSzach.org.pl